Regulamin współpracy z mediami

2014-08-21 15:07:27
I. Przyznawanie akredytacji

1. Wystawiana jest na sezon oraz na pojedyncze mecze, na osobę będącą przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.
2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają szeroko pojęte profesjonalne media sportowe.  Wnioski o akredytację złożone przez portale półprofesjonalne i amatorskie będą rozpatrywane indywidualnie.
4. Akredytacje przyznawane są przez Biuro Prasowe WKS Śląsk Wrocław SA na podstawie wniosków akredytacyjnych.
5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody, o ile Biuro Prasowe nie poda wcześniejszego terminu zakończenia procesu akredytacyjnego.
6. Wnioski akredytacyjne należy składać za pośrednictwem Internetowego Biura Prasowego dostępnego pod adresem accredito.com/slask-wroclaw.
7. Każdej redakcji, za wyjątkiem partnerów i patronów medialnych klubu, przysługuje prawo ubiegania się o maksymalnie jedną akredytację dziennikarską oraz jedną akredytację fotoreporterską. Klub ma prawo przyznać dodatkowe akredytacje także zasłużonym dziennikarzom.
8. W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji.
9. Wysłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub. Decyzja w sprawie wniosku podejmowana jest na podstawie oceny aktywności dziennikarzy (mecze, konferencje prasowe, spotkania z piłkarzami, itd.).
10. Składający wniosek może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących pracy wykonywanej w trakcie spotkań, w tym przesłania odnośników do swoich publikacji.
11. Akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.
12. Osoby, które aplikowały o akredytację, a następnie po jej przyznaniu nie odebrały akredytacji i uprzednio nie poinformowały o rezygnacji z uczestnictwa w meczu, mogą zostać ukarane czasowym zawieszeniem możliwości otrzymania akredytacji na mecze WKS Śląsk Wrocław. 
13. Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu akredytacji jest ostateczna i nieodwołalna.
 
II. Cofnięcie akredytacji
 
1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny. 
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
3. W przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez stacje telewizyjne Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać akredytację na czas nieokreślony.
4. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.
 
III. Praca mediów podczas meczów na Stadionie Wrocław
 
1. Odbiór akredytacji i wjazdówek na parking (o ile zostały przyznane) następuje w Punkcie Wydawania Akredytacji, zlokalizowanym od strony Al. Śląskiej przy bramie wjazdowej A. Akredytacje można odbierać na dwie godziny przed początkiem zawodów.
2. Wejście na teren stadionu następuje wyłącznie przez bramę A od strony Al. Śląskiej na podstawie akredytacji prasowej. 
3. Wjazd na parking dla dziennikarzy, którzy otrzymali wjazdówki, również prowadzi przez bramę A od strony Al. Śląskiej. UWAGA – wszystkie osoby, które wjeżdżają na parking, muszą posiadać akredytacje.
4. Wejście do Biura Prasowego możliwe jest tylko za okazaniem akredytacji.
5. Biuro Prasowe otwierane jest na dwie godziny przed początkiem zawodów.
6. Kamizelki Foto i TV dostać może w Biurze Prasowym. Osoby, które nie posiadają akredytacji stałych, muszą przekazać w zastaw swoje legitymacje prasowe. Fotografowie i operatorzy kamer mogą korzystać tylko z kamizelek dostarczonych przez klub.
7. By dostać się na murawę, należy wyjść ze Strefy Pracy dla Mediów, skręcić w lewo i skorzystać z bramy wjazdowej w koronie stadionu dla autokarów drużyn. Powrót do Strefy Pracy dla Mediów odbywa się w ten sam sposób. Przedstawiciele mediów, mający prawo do przebywania na murawie, muszą mieć założone kamizelki FOTO lub TV.
8. Fotografowie oraz operatorzy TV bez praw do relacjonowania meczu w czasie trwania spotkania mogą zajmować miejsca wyłącznie za bandami reklamowymi ZA BRAMKAMI lub wzdłuż linii bocznej od strony trybuny C, ale tylko do wysokości linii 16 metra. Zabronione jest zmienianie połów w trakcie trwania meczu.
9. Trybuna prasowa zlokalizowana jest na czwartym poziomie. Dostać się można do niej z Biura Prasowego klatką schodową lub windą.
10. W Biurze Prasowym dziennikarze mogą skorzystać z internetu bezprzewodowego. Na trybunie prasowej istnieje możliwość podłączenia się do intrenetu przewodowego.
11. Konferencja prasowa organizowana jest w sali konferencyjnej 15 minut po spotkaniu.
12. Strefa mieszana zlokalizowana jest w pomieszczeniu przed wejściem do sali konferencyjnej, między szatnią a klubowymi autokarami. Przypominamy, że przedstawicieli redakcji nie posiadających praw do transmisji meczu mogą przeprowadzać wywiady z piłkarzami tylko w strefie mieszanej. Ekipom telewizyjnym przypominamy o konieczności przeprowadzania wywiadów na tle ścianek sponsorskich.
13. Prosimy o stosowanie się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Zabronione jest przebywanie w strefach nieprzeznaczonych dla mediów. Osobom łamiącym zasady pracy mediów na stadionie odebrana zostanie akredytacja.
 
IV. Współpraca pracowników Klubu z przedstawicielami mediów
 
1. Biuro Prasowe służy pomocą przedstawicielom mediów w sprawach skontaktowania się oraz uzgadniania terminów spotkań z zawodnikami i pracownikami Klubu.
2. O uczestnictwie zawodników i pracowników Klubu w programach telewizyjnych i radiowych oraz o możliwości udzielania wywiadów prasowych przez te osoby w zakresie spraw dotyczących Klubu decyduje Biuro Prasowe.
3. Na wywiady, rozmowy i spotkania z trenerami, piłkarzami i pracownikami Śląska należy umawiać się wyłącznie za pośrednictwem rzecznika prasowego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Wywiady mogą być przeprowadzane najpóźniej do 48 godzin przed meczem.
5. Na spotkanie z zawodnikiem, trenerem bądź innym pracownikiem klubu należy oczekiwać w miejscu wskazanym przez rzecznika prasowego lub pracownika Biura Prasowego.
6. Wszystkie wypowiedzi członków zarządu WKS Śląsk Wrocław SA należy autoryzować w Biurze Prasowym.
7. Wstęp na teren Klubu możliwy jest wyłącznie po uprzednim umówieniu się z Biurem Prasowym.
8. Obecność przedstawicieli mediów na treningach możliwa jest tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Biura Prasowego. Wejście na płytę boiska mają tylko fotoreporterzy oraz operatorzy telewizyjni w asyście pracownika Biura Prasowego.


V. Zasady pracy mediów na meczach drużyny rezerw
 
1. Dziennikarze mogą dostać się na stadion na podstawie akredytacji stałych na sezon 2019/20.
2. Akredytacje jednorazowe na mecze III ligi można odbierać w dniu meczu w kasach stadionu za okazaniem legitymacji prasowej. 
3. Jeśli w danej redakcji nie korzysta się z legitymacji prasowych, konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres: tszozda@slaskwroclaw.pl, zawierającego: imię, nazwisko, nazwę redakcji, typ akredytacji (prasowa, FOTO lub TV) najpóźniej do godziny 15:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz.
4. Fotoreporterzy i operatorzy kamer muszą pobrać na portierni klubu kamizelkę FOTO/TV, którą po zakończeniu spotkania należy zwrócić.
 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WKS Śląsk Wrocław SA.