O Nas

2022-03-22 10:00:08


Fundacja WKS Śląsk Wrocław powstała pod koniec 2020 roku bezpośrednio przy klubie piłkarskim WKS Śląsk Wrocław i od tego czasu realizuje projekty mające na celu wzmacnianie zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, a także zachęcanie do aktywności fizycznej. Takim projektem jest projekt "Piłka nożna dziewcząt 2021 - WKS Śląsk Wrocław", który ma na celu przede wszystkim umożliwienie podejmowania systematycznej aktywności fizycznej dziewczętom z Dolnego Śląska. W cele fundacji wpisuje się również realizacja projektu Piłka Nocna 2021 realizowanego we współpracy z Miastem Wrocław, w którym najmłodsi mieszkańcy Wrocławia korzystają z systematycznych sportowych zajęć, spędzają czas z rówieśnikami i wzmacniają swoje nawyki spęczania wolnego czasu w sposób aktywny. Dodatkowo w obu projektach realizowane były warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych.

Dodatkową, równie ważną motywacją do działania jest coraz większe wyzwanie, jakim jest aktywizacja młodego pokolenia i walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie w czasach, kiedy dzieci i młodzież większość dnia spędzają przed komputerem, czy to ucząc się podczas zdalnych lekcji czy też rozmawiając z rówieśnikami, zachęcenie do podjęcia aktywności fizycznej wydaje się bardzo istotne. To właśnie z tego względu założycielom fundacji przyświeca idea stworzenia przestrzeni i warunków umożliwiających podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej w formie systematycznych zajęć propagujących sport wśród dzieci i młodzieży. Istotnym aspektem jest chęć wzmacniania i kształtowania w dzieciach nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, a także upowszechnianie idei wychowania przez sport (bez podkreślania elementu rywalizacji).

Jako priorytet w pierwszym okresie funkcjonowania fundacji, jej działania mają skupiać się na wyrównywaniu szans dziewcząt i chłopców w sporcie: w dostępie do odpowiedniej bazy sportowej czy też udziału w treningach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrą. Fundacja stawia sobie za cel organizację zajęć ogólnorozwojowych przy jednoczesnym upowszechnieniu piłki nożnej dziewcząt, aby jak najwięcej dziewcząt miało możliwość zapoznać się z tą dyscypliną sportową. Istotnym elementem jest zrównoważony rozwój dzieci, a więc stworzenie kompleksowej oferty dla wszystkich, niezależnie od ich statusu materialnego. Zajęcia mają zawierać elementy różnych dyscyplin sportowych, aby każda z uczestniczek miała większe szanse spróbować swoich sił w wielu odsłonach sportu. Przewodnią dyscypliną będzie piłka nożna, która cieszy się coraz większą popularnością wśród dziewcząt, a co więcej jest dyscypliną uniwersalną w takim zakresie, że nie wymaga specjalistycznego sprzętu i infrastruktury do jej trenowania. Bardzo ważnym elementem jest podkreślanie uniwersalnych wartości płynących ze sportu, nie tylko skupianie się na jego profesjonalnej odsłonie nastawionej na wyniki. Istotnym elementem dla wnioskodawcy jest podkreślanie korzyści płynących z edukacji poprzez zabawę. Fundacja stawia sobie za cel stworzenie przestrzeni, w którym dziewczynki będą miały swobodną możliwość podejmowania aktywności fizycznej. Według badań Changing the game for girls, który został przygotowany przez organizację brytyjską Women's Sport and Fitness Foundation jedną z większych barier, która podtrzymuje dziewczynki od uprawniania sportu, jest fakt, że sportowe przestrzenie są zdominowane przez chłopców. Fundacja chce zwiększyć szansę dziewcząt do swobodnego dostępu do infrastruktury i przestrzeni sportowej. Celem działań fundacji jest skupienie się na budowaniu pewności siebie u dziewcząt, zachęceniu do kreatywnego, nieszablonowego myślenia (wspomaganego ruchem fizycznym) czy też poprawie komunikacji - wyrażaniu własnego zdania, własnych potrzeb czy też komunikacji w grupie. Piłka nożna jest uniwersalnym nośnikiem treści takich jak zasady fair play, wzmacnianie wiary we własne umiejętności, nauka pracy w grupie i działania zespołowego, dlatego chcemy, aby dziewczęta miały większe szanse niż teraz czerpać korzyści płynące z trenowania piłki nożnej (pozytywny wpływ na zdrowie, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami i własnymi słabościami, poczucia pewności siebie).
 

Dodatkowo fundacja podjęła współpracę z podmiotami sportowymi, dzięki którym zaplanowane projekty będą realizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Fundatorem fundacji jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A., w którego strukturach działa Akademia prowadząca szkolenie dzieci i młodzieży. Akademia została pierwszym partnerem działań prowadzonych przez fundację, dzięki czemu dzieci objęte działaniami fundacji będą mogły korzystać również z programów oferowanych przez Akademię. Partnerem fundacji został również Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, dzięki tej współpracy fundacja będzie mogła realizować systemowy, długofalowy projekt dotyczący rozwoju piłki nożnej dziewcząt.Fundacja na ma celu kontynuację dobrych praktyk związanych z wcześniej prowadzonymi projektami, a także wzmocnienie ich idei poprzez wykorzystanie zasobów Fundacji. Fundacja WKS Śląsk Wrocław realizuje projekty mające na celu wzmacnianie zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, a także zachęcanie do aktywności fizycznej. W cele fundacji wpisuje się również realizacja projektu Piłki Nożnej, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy całego regionu będą mogli skorzystać z systematycznych sportowych zajęć, spędzić czas z rówieśnikami i wzmocnić swoje nawyki spęczania wolnego czasu w sposób aktywny.
Warto dodać, że już w pierwszym roku swojej działalności, Fundacja zrealizowała projekt w czterech miastach w Polsce, dzięki czemu ponad 400 dzieci mogło wziąć udział w zajęciach. W uzupełnieniu oferty Fundacji znajduje się organizacja szkoleń i warsztatów z kompetencji miękkich dla trenerów, sędziów, liderów i instruktorów specjalizujących się w organizacji treningów i turniejów dla dzieci i młodzieży. Zrealizowane programy społeczne, w tym zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców, także pochodzących ze środowisk o niskim statusie ekonomicznym, są dobrze oceniane, czym potwierdzają profesjonalizm działań realizowanych przez Fundację Śląska Wrocław.

- Zawsze wierzyliśmy, że dla takiego klubu jak Śląsk liczy się coś więcej niż wyłącznie rywalizacja sportowa. Realizowanie misji społecznej, tworzenie klubu bez barier, otwartego dla wszystkich wrocławianek i wrocławian, traktujemy jako fundament naszej strategii. Z pełną świadomością chcemy wykorzystać siłę marki Śląska Wrocław, aby poprzez działalność fundacji wspomagać rozwój sportowy mieszkańców Wrocławia i znacznie rozszerzyć krąg osób, które możemy objąć naszym wsparciem – podkreśla Piotr Waśniewski, prezes klubu oraz Fundacji Śląska Wrocław.
 


Po tym gdy w maju 2020 roku w Śląsku Wrocław utworzona została sekcja piłki kobiecej, WKS stał się największym klubem piłkarskim w Polsce pod względem liczby drużyn (męskich i żeńskich) na szczeblu centralnym. Wpływ na tak liczną grupę młodych ludzi niesie ze sobą dużą odpowiedzialność, ale i zobowiązanie, by zachęcać do aktywności fizycznej również te osoby, które nie zostały objęte profesjonalnym szkoleniem piłkarskim. Fundacja Śląska Wrocław stawia sobie za cel zlikwidowanie różnic w dostępie do zajęć sportowych dziewcząt i chłopców, kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz upowszechniania idei wychowania poprzez sport.

- Zależy nam na integracji różnych środowisk i budowaniu wspólnoty. Fundacja tworzyć będzie projekty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób starszych, często zagrożonych wykluczeniem. Nie zamykamy się na żaden rodzaj współpracy i chcemy wspólnie udowadniać, że w sporcie nie ma miejsca na bariery – dodaje Łukasz Wójcik, wiceprezes Fundacji Śląska Wrocław.

Zapraszamy do współpracy!
fundacja@slaskwroclaw.pl