Polityka prywatności

2018-04-28 14:04:29Regulamin sprzedaży 

Polityka prywatności


Informacje ogólne

Polityka prywatności reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych użytkowników serwisów: http://slaskwroclaw.pl, https://bilety.slaskwroclaw.pl oraz http://sklep.slaskwroclaw.pl. Wiemy jak ważna jest prywatność oraz ochrona danych osobowych dlatego też chcemy zapewnić, iż podczas korzystania z Serwisów, dla których administratorem jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A, z siedzibą we Wrocławiu ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych.  

Najważniejsze informacje – kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów http://slaskwroclaw.pl, https://bilety.slaskwroclaw.pl oraz http://sklep.slaskwroclaw.pl jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, numer KRS: 0000070008 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy, NIP: 894-23-23-724.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@slaskwroclaw.pl lub adresu do korespondencji: al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.  

Dane osobowe

Dane osobowe są wykorzystywane w kilku przypadkach i zawsze dzieje się to za Twoją wiedzą, co opisujemy w tej Polityce prywatności.  

Sprzedaż biletów na mecze

Pierwszym z przypadków jest sprzedaż biletów na mecze. Dane osobowe przetwarzane w tym celu to imię i nazwisko oraz numer PESEL lub w przypadku obcokrajowców inny numer identyfikacyjny np. numer paszportu. Konieczność pozyskiwania przez Klub tych danych wynika z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Dodatkowo Klub zobowiązany jest przetwarzać te dane celem identyfikacji uczestników meczów. Ponadto powyższe dane przetwarzane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Chcemy zapewnić, iż przetwarzamy te dane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą biletów na mecze. Dane znajdują się w administrowanym przez Klub systemie informatycznym - dedykowanym tylko do zakupu biletów i identyfikacji uczestników meczów. Oprócz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., dostęp do danych zgromadzonych w systemach posiadają

a.
właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami,
b. organizator meczu piłki nożnej,
c.
podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.

Aby dokonać rejestracji do systemu zakupu biletów w serwisie https://bilety.slaskwroclaw.pl wymagane jest podanie numeru PESEL lub w przypadku obcokrajowców inny numer identyfikacyjny np. numer paszportu, imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.
 

Sklep internetowy

Drugim z przypadków, kiedy wykorzystywane są dane osobowe jest rejestracja do sklepu Internetowego oraz realizacja zakupów w Sklepie.


Dane w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przetwarzane są w związku
z możliwością założenia indywidualnego konta Użytkownika, a następnie w celu realizacji sprzedaży produktów. Ponadto w celu pełnej realizacji zamówienia, w tym dostarczenia zakupionego towaru konieczne jest wskazanie adresu dostawy oraz numeru telefonu.

Możliwy jest zakup produktów przez Użytkownika niezarejestrowanego. W tym celu przetwarzane są takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe do wysyłki.
Dane przetwarzamy też w celu:

a) reklamacji – zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, adres, numer zamówienia,

b) odstąpienia od umowy – zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer zamówienia, numer faktury / rachunku.

Zarówno w przypadku sprzedaży produktów dla Użytkownika niezarejestrowanego jak i zarejestrowanego podanie danych wskazanych wyżej jest obowiązkowe.

Chcemy zapewnić, iż przetwarzamy te dane wyłącznie w celu i zakresie związanym z obsługą konta Użytkownika jak i ze sprzedażą̨ produktów.

Te dane także nie są wykorzystywane w innym celu niż związanym z korzystaniem z serwisu
http://sklep.slaskwroclaw.pl. Chyba, że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług Newsletter.  


Wysyłanie informacji marketingowych oraz handlowych (Newsletter)

Za wyraźną, odrębnie udzieloną przez Ciebie zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach przesyłania Tobie informacji, w tym informacji handlowych w postaci Newslettera. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.


Chcemy Ciebie zapewnić, że korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolna i możesz w każdej chwili z niej zrezygnować. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iod@slaskwroclaw.pl lub kliknąć w link dezaktywujący jaki znajduje się w każdym przesłanym Newsletterze.


Szczegółowe zasady związane z otrzymywaniem Newslettera zostały opisane w Regulaminie.


Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

a) zgoda wyrażona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług Newsletter, w tym przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) realizacja internetowej sprzedaży produktów (zawarcie umowy) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) ciążący na Wrocławskim Klubie Sportowym Śląsk Wrocław S.A. obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością, zapewnieniem bezpieczeństwa na meczach oraz rozpatrzeniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) prawnie uzasadniony interes Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A., w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Długość przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane niezbędne do realizacji sprzedaży Administrator przechowuje przez okres wymagany przepisami prawa w tym zakresie, m.in. w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego.


W związku z zakupem biletów dane przechowywane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.


Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z postępowaniem reklamacyjnym będą przechowywane od dnia złożenia reklamacji przez okres wymagany przepisami prawa.


Dane związane z wystawieniem faktury będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności. Ponadto dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych.


W przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Komu przekazujemy dane

Przekazane Wrocławskiemu Klubowi Sportowemu Śląsk Wrocław S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku

a) w
yraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;

b) p
rzekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać sprzedaż internetową. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

a) o
sobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, tj.: dostawcom usług informatycznych, firmowym rachunkowym (księgowym, podatkowym), windykacyjnym, prawniczy

c) innym odbiorcom danych, tj. Serwisowi Przelewy24, który jest serwisem internetowym poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń, kurierom, którzy dostarczą przesyłki, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu obsługi procesu płatności na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

d) Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

e) właściwemu podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, tj. Spółce Ekstraklasa S.A.

Jakie prawa Tobie przysługują

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo

-
dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a)
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

b)
uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c)
uzyskać kopię swoich danych osobowych.

- do
sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

-
do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a)
wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b)
Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub, w których były przetwarzane;

c)
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d)
wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e)
Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

- ograniczenia przetwarzania danych
- możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a)
gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

b)
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c)
gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)
gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

-
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

-
do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

-
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.  

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: iod@slaskwroclaw.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.


Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 

Dbamy o Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.  

Polityka plików cookies

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator potrzebuje zezwolenia użytkownika.


Niezbędne pliki cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz użytkowników. Pozostałe pliki cookie są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.


Przy wejściu po raz pierwszy do Serwisów:

 http://slaskwroclaw.pl,  https://bilety.slaskwroclaw.pl oraz http://sklep.slaskwroclaw.pl użytkownikowi ukazuje się informacja o plikach cookie (u dołu strony). Użytkownik w tym miejscu ma możliwość wyboru na użycie jakich rodzaje plików cookie wyraża zgodę.


Ponadto użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje preferencje, klikając widget cookie widniejący na każdej stronie (w jej lewym dolnym rogu) a następnie zmieniając ustawienia w ukazującym się banerze.


Ponadto domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookie na urządzeniu użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookie. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookie znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookie mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław