Polityka prywatności

2018-04-28 14:04:29

www.slaskwroclaw.plRegulamin sprzedaży
Informacje ogólnePolityka prywatności reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych użytkowników serwisów http://slaskwroclaw.pl, https://bilety.slaskwroclaw.pl oraz http://sklep.slaskwroclaw.pl.

Wiemy jak ważna jest prywatność oraz ochrona danych osobowych dlatego też chcemy zapewnić, iż podczas korzystania z serwisów  http://slaskwroclaw.pl, https://bilety.slaskwroclaw.pl oraz http://sklep.slaskwroclaw.pl, dla których administratorem jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A, z siedzibą we Wrocławiu ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych.


Najważniejsze informacje – kto jest administratorem danych osobowych 


Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów http://slaskwroclaw.pl, https://bilety.slaskwroclaw.pl oraz http://sklep.slaskwroclaw.pl jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, numer KRS: 0000070008  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy, NIP: 894-23-23-724.

Dane osobowe


Dane osobowe są wykorzystywane w kilku przypadkach i zawsze dzieje się to za Twoją wiedzą, co opisujemy w tej Polityce prywatności. 


Sprzedaż biletów na mecze


Pierwszym z przypadków jest sprzedaż biletów na mecze. Dane osobowe przetwarzane w tym celu to imię i nazwisko oraz numer PESEL. Konieczność pozyskiwania przez Klub tych danych wynika z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dodatkowo Klub zobowiązany jest przetwarzać te dane celem identyfikacji uczestników meczów. Ponadto powyższe dane przetwarzane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Chcemy zapewnić, iż przetwarzamy te dane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą biletów na mecze. Dane znajdują się w administrowanym przez Klub systemie informatycznym - dedykowanym tylko do zakupu biletów i identyfikacji uczestników meczów. Oprócz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., dostęp do danych zgromadzonych w systemach posiadają:

1) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami,
2) organizator meczu piłki nożnej,
3) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów. 
Aby dokonać rejestracji do systemu zakupu biletów w serwisie https://bilety.slaskwroclaw.pl wymagane jest podanie adresu mailowego. Służy to tylko do przesłania hasła do logowania i nie jest wykorzystywane w innym celu niż podany powyżej.


Sklep internetowy


Drugim z przypadków, kiedy wykorzystywane są dane osobowe jest rejestracja do sklepu Internetowego. W celu rejestracji prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Te dane także nie są wykorzystywane w innym celu niż związanym z korzystaniem z serwisu http://sklep.slaskwroclaw.pl.


Wysyłanie informacji marketingowych


Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Użytkownika serwisu adres e-mail oraz numer telefonu.

Chcemy też zapewnić, że zgoda na przesyłanie informacji marketingowych jest dobrowolna 
i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: kasy@slaskwroclaw.pl


Długość przetwarzania danych


Dane osobowe będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz w związku z prowadzoną sprzedażą przez sklep Internetowy.

W związku z zakupem biletów dane przechowywane są nie dłużej niż przez okres 
2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.
 
W przypadku kiedy dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia tej zgody.


Komu przekazujemy dane Przekazane Wrocławskiemu Klubowi Sportowemu Śląsk Wrocław S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

a)wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b)przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych:

-  Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- właściwemu podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, tj. Spółce Ekstraklasa S.A.,
- Spółce PayPro S.A., która realizuje usługi płatnicze.


Jakie prawa Tobie przysługują


Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

•dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b)uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
c)uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 
•do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 
•do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a)wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b)Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub, 
w których były przetwarzane;
c)wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d)wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e)Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
 
•ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a)gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
b)gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c)gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 
•do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 
•do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 
•wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania 
i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do GIODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie  lub innego organu nadzorczego. 
 
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą. 
 
Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw 
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail kasy@slaskwroclaw.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.


Dbamy o twoje dane


Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.


Polityka plików Cookies


Strona internetowa http://slaskwroclaw.pl oraz pozostałe serwisy wykorzystują tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym Użytkownika. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików "cookies" na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików "cookies".

Strona http://slaskwroclaw.pl nie korzysta z Remarketingu z Google Analytics do reklamowania swoich produktów online. Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław nie zbiera żadnych poufnych informacji o użytkownikach serwisu.

 
 

Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław