Regulamin współpracy z mediami

2014-08-21 15:07:27
I. Przyznawanie akredytacji


1. Wystawiana jest na pojedyncze mecze, na osobę będącą przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.

2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.

3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. Pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków mają szeroko pojęte profesjonalne media sportowe.  Wnioski o akredytację złożone przez portale półprofesjonalne i amatorskie będą rozpatrywane indywidualnie.

4. Z uwagi na środki ostrożności związane z organizacją meczów w okresie epidemii COVID-19, liczba przedstawicieli mediów ograniczona została odgórnymi przepisami Ekstraklasy SA.

5. Akredytacje przyznawane są przez Biuro Prasowe WKS Śląsk Wrocław SA na podstawie wniosków akredytacyjnych.

6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody, o ile Biuro Prasowe nie poda wcześniejszego terminu zakończenia procesu akredytacyjnego.

7. Wnioski akredytacyjne należy składać za pośrednictwem Internetowego Biura Prasowego dostępnego pod adresem accredito.com/slask-wroclaw.

8. Każdej redakcji, za wyjątkiem partnerów i patronów medialnych klubu, przysługuje prawo ubiegania się o maksymalnie jedną akredytację dziennikarską oraz jedną akredytację fotoreporterską. Klub ma prawo przyznać dodatkowe akredytacje także zasłużonym dziennikarzom.

9. W przypadku dużego zainteresowania meczem Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji.

10. Wysłanie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub. Decyzja w sprawie wniosku podejmowana jest na podstawie oceny aktywności dziennikarzy (mecze, konferencje prasowe, spotkania z piłkarzami, itd.).

11. Składający wniosek może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących pracy wykonywanej w trakcie spotkań, w tym przesłania odnośników do swoich publikacji.

12. Akredytacja jest ważna tylko i wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową.

13. Osoby, które aplikowały o akredytację, a następnie po jej przyznaniu nie odebrały akredytacji i uprzednio nie poinformowały o rezygnacji z uczestnictwa w meczu, mogą zostać ukarane czasowym zawieszeniem możliwości otrzymania akredytacji na mecze WKS Śląsk Wrocław.

14. Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu akredytacji jest ostateczna i nieodwołalna.
 

II. Cofnięcie akredytacji

 
1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.

2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.

3. W przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez stacje telewizyjne Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać akredytację na czas nieokreślony.

4. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofany jest wstęp na mecze do odwołania.
 

III. Praca mediów podczas meczów na Tarczyński Arena Wrocław


1. Wejście na teren stadionu następuje wyłącznie przez bramę A od strony al. Śląskiej.

2. Odbiór akredytacji możliwy jest w recepcji Tarczyński Arena Wrocław, która zlokalizowana jest przy wejściu W2, od półtorej godziny przed meczem.

3. Aby wjechać na parking dla mediów (od al. Śląskiej), należy włożyć za szybę wydrukowaną wcześniej samodzielnie kartę parkingową. Przesyłane są one każdorazowo wraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku akredytacyjnego, w oddzielnej wiadomości.

4. Kamizelki FOTO i TV należy odebrać w recepcji wraz z akredytacją na dany mecz, a po zakończeniu spotkaniu – niezwłocznie zwrócić. Fotografowie i operatorzy kamer mogą korzystać tylko z kamizelek dostarczonych przez Klub.

5. Trybuna prasowa zlokalizowana jest na poziomie IV (wjazd windą z poziomu recepcji). Fotoreporterzy mogą robić zdjęcia w wyznaczonej strefie, zgodnie z Regulaminem Medialnym Ekstraklasy SA.

6. Pomeczowa konferencja prasowa odbywa się ok. 20 minut po zakończeniu meczu.

7. Na terenie Tarczyński Arena Wrocław przedstawicieli mediów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

8. Każdy akredytowany dziennikarzy oraz fotoreporter jest zobowiązany do noszenia akredytacji w widocznym miejscu przez cały czas przebywania na Tarczyński Arena Wrocław.

9. Prosimy o stosowanie się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych. Zabronione jest przebywanie w strefach nieprzeznaczonych dla mediów. Osobom łamiącym zasady pracy mediów na stadionie odebrana zostanie akredytacja.

 

IV. Współpraca pracowników Klubu z przedstawicielami mediów


1. Biuro Prasowe służy pomocą przedstawicielom mediów w sprawach skontaktowania się oraz uzgadniania terminów spotkań z zawodnikami i pracownikami Klubu.

2. O uczestnictwie zawodników i pracowników Klubu w programach telewizyjnych i radiowych oraz o możliwości udzielania wywiadów prasowych przez te osoby w zakresie spraw dotyczących Klubu decyduje Biuro Prasowe.

3. Na wywiady, rozmowy i spotkania z trenerami, piłkarzami i pracownikami Śląska należy umawiać się wyłącznie za pośrednictwem rzecznika prasowego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Wywiady mogą być przeprowadzane najpóźniej do 48 godzin przed meczem.

5. Na spotkanie z zawodnikiem, trenerem bądź innym pracownikiem klubu należy oczekiwać w miejscu wskazanym przez rzecznika prasowego lub pracownika Biura Prasowego.

6. Wszystkie wypowiedzi członków zarządu WKS Śląsk Wrocław SA należy autoryzować w Biurze Prasowym.

7. Wstęp na teren Klubu możliwy jest wyłącznie po uprzednim umówieniu się z Biurem Prasowym.

8. Obecność przedstawicieli mediów na treningach możliwa jest tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Biura Prasowego. Wejście na płytę boiska mają tylko fotoreporterzy oraz operatorzy telewizyjni w asyście pracownika Biura Prasowego.


V. Zasady pracy mediów na meczach drużyny rezerw

 
1. Dziennikarze mogą wejść na stadion przy ul. Oporowskiej 62 na podstawie akredytacji jednorazowych.

2. Akredytacje przyznawane są przez Biuro Prasowe WKS Śląsk Wrocław SA na podstawie wniosków akredytacyjnych składanych w serwisie Accredito.com pod adresem accredito.com/slask-wroclaw.

3. Akredytacje można odebrać w kasach stadionu przy ul. Oporowskiej 62 w dniu meczu, od godziny przed pierwszym gwizdkiem. Fotoreporterzy w kasach stadionu poza akredytacjami muszą pobrać także kamizelki FOTO, które po zakończeniu spotkania należy bezzwłocznie zwrócić.

4. Akredytacje prasowe upoważniają do zajęcia miejsc w wyznaczonej strefie dla mediów, na trybunie krytej. Prosimy, aby zachować odstępy na trybunie i nie zmieniać zajętych uprzednio miejsc.

5. Każdy akredytowany dziennikarzy oraz fotoreporter jest zobowiązany do noszenia akredytacji w widocznym miejscu przez cały czas przebywania na terenie stadionu, a także do zasłaniania ust i nosa.VI. Zasady pracy mediów na meczach Ekstraligi Kobiet


1. Kobieca drużyna Śląska Wrocław mecze w Ekstralidze rozgrywa na stadionie przy ul. Kłokoczyckiej 5 we Wrocławiu.

2. Przedstawiciele mediów zainteresowani pracą podczas meczów Ekstraligi zobowiązani są do złożenia wniosków o akredytację jednorazową.

3. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę redakcji, typ akredytacji (prasowa lub FOTO) należy przesłać na adres: jrybak@slaskwroclaw.pl najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dane spotkanie.

4. Akredytacje oraz kamizelki FOTO można odebrać na terenie stadionu na Kłokoczycach po uprzednim kontakcie z rzecznikiem prasowym Śląska Wrocław Jędrzejem Rybakiem (tel. 504 952 387) lub inną osobą wyznaczoną przez rzecznika prasowego.

5. Każdy akredytowany dziennikarzy oraz fotoreporter jest zobowiązany do noszenia akredytacji w widocznym miejscu przez cały czas przebywania na terenie stadionu, a także do zasłaniania ust i nosa.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WKS Śląsk Wrocław SA.
 
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław