Wydarzenia

Rekrutacja do SMS Junior Wrocław!

2021-03-30 12:00:00
Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Odpowiednie dokumenty należy złożyć do 14 kwietnia.
Do 14 kwietnia 2021r. należy złożyć:
 
1) Podanie o przyjęcie do Szkoły - Wzór podania do pobrania na stronie smsw.pl
 
2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:
 
3) Kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
Lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).
 
UWAGA!
 
Brak poprawnie wypełnionych i podpisanych przez opiekuna prawnego/ rodzica ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem kandydata z dalszej części rekrutacji i przesunięciem do naboru uzupełniającego.
 
 
 
Terminy próby sprawności fizycznej - 19.04-20.04.2021r.
 1) 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00-13.00 - piłka nożna dziewcząt
i chłopców - Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;
 
UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;
 
2) 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - koszykówka chłopców -
Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;
 
3) 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt - Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35.
 
Uwaga:
 
Kandydaci, którzy otrzymają naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, a zostali zakwalifikowani, zostaną odrzuceni po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną świadectwa promocyjnego/ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.
 Szkoła Podstawowa
 
Pomiędzy 06 - 30.06.2021r. należy dostarczyć kopię świadectwa promocyjnego (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem).

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych-  02 lipca 2021 r.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałównastępujących dokumentów  do 07 lipca 2021 r.:

Świadectwo promocyjne szkoły podstawowej- oryginał

Karta zdrowia ucznia ( z poprzedniej szkoły od pielęgniarki),

Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia;
oryginał podania o przyjęcie do Szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 09. lipca 2021r.
Autor: Grzegorz Krawczyk

Zobacz również